Hasta Hakları

Hasta Hakları Uygulamaları, 26.04.2005 tarih ve 3077 sayılı “Hasta Hakları Uygulama Yönergesi” ve 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı “Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda Hasta Hakları Kurulu ile koordineli olarak hastanemiz ‘Hasta İletişim Birimi’ tarafından yürütülmektedir. (mümkün ise bu yönetmeliğe resmi gazetedeki sayfasına link verelim)

ÖZEL İZAN SAĞLIK HASTANESİ KLİNİK KONUKEVİ, kurum olarak uymayı taahhüt ettiği haklarınız ve sorumluluklarınız konusunda sizi bilgilendirmeyi görev kabul etmiştir. Bu bölümde yer alan bilgiler 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükte olan ve yeniden düzenlenerek 08.05. 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden derlenmiştir. Konukevimizle ilgili memnuniyet, öneri ve şikâyetlerinizi;

•Web sitemiz üzerinde Görüş ve Önerileriniz sekmesinde yer alan formu doldurarak,

•Fizik Tedavi bekleme salonunda ve hasta katlarında bulunan görüş ve öneriler kutularındaki formları doldurarak iletebilirsiniz.

Hasta hakları, esas olarak insan hak ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uygulanmasıdır. Hasta hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeni ile sahip oldukları, TC. Anayasası, Milletlerarası anlaşmalar ve kanunlar ile teminat altına alınmış hakları ifade eder.

Hastanemize tetkik ve tedavi amacıyla başvuran hastaların ve hasta yakınlarının hastanede hizmet gördükleri süre içinde;

Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil. din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan,tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye

Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye, Mahrumiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,

Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya

Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, Güvenlik : Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya

Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye

Saygı Görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya

Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya

Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye

Refakatçi Bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabinin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye

Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli Hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya

Hakkı vardır.

Görüş ve Önerileriniz